ประกันตัวผู้ต้องหา โทร 088-6670086 รับจ้างประกันตัว ประกันภัยอิสรภาพ โดยทีมงานมืออาชีพ มีทนายเป็นที่ปรึกษา

อัพเดตเมื่อ : 20 Jun 2019 22:22
หน่วยงาน : ศูนย์รวมธุรกิจ
Untitled Document

หยุดก่อนแล้วอ่านตรงนี้ ประเด็น จะได้ง่ายขึ้น


1.คุณถูกดำเนินคดีอะไร ในคดี อาญา เช่น ทำร้ายร่างกาย ,ยักยอก ,ลักทรัพย์ ,พรบ.เช็ค ,ฉ้อโกง ,ฉ้อโกงประชาชน , คดียาเสพติด
2.รับประกันตัว ในชั้นไหนหรือขั้นตอนไหน เช่น ชั้นตำรวจ ชั้นอัยการ ชั้นศาล (ได้แก่ ศาลชั้นต้น ศาลอุทรธรณ์ ศาลฎีกา)
3.ที่ศาลไหน เช่น ศาลจังหวัดชลบุรี ศาลจังหวัดเชียงใหม่ หรือศาลแขวงนครราชสีมา (ศาลจังหวัดกับศาลแแขวง อำนาจไม่เท่ากัน)
4.เคยยื่นประกันตัว มาหรือยัง ถ้าเคย แล้วศาลท่านไม่ให้ประกัน เพราะอะไรจึงไม่ให้ประกัน เช่น หลักทรัพย์มูลค่าน้อยไป , หลักทรัพย์ไม่น่าเชื่อถือ , คดีอุกฉกรรจ์ เป็นต้น (ถ้าจะยื่นเข้าไปใหม่ จะได้รู้ว่าเราต้องแก้ไขตรงไหนบ้าง)
5.จะใช้หลักทรัพย์วันไหน ใช้เมื่อไหร่
6.ตอนนี้มีเงินอยู่เท่าไหร่ (บางทีเอาเงินสดตัวเองวาง อาจประหยัดกว่าเช่าหลักทรัพย์ รับประกันตัว ก็ได้ต้องดูเป็นกรณีๆไป)

 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ประกันผู้ต้องหา.comประกันตัวให้กับผู้ต้องหาคดีเช็ค
ประกันคดีพรากผู้เยาว์ จ้างทนายปรึกษากฎหมาย
ประกันตัวคดียาเสพติด
ประกันตัวจำเลยในคดีอาญาระดับศาลอาญา,ศาลจังหวัด
ประกันตัวคดีฆ่าคนตาย จ้างทนายปรึกษากฎหมาย

                     การประกันตัว หมายถึง การขออนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจำเลย พ้นจากการควบคุมของเจ้าพนักงาน ตำรวจ หรือศาล ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีประกัน หรือโดยมีประกันและหลักประกันหรือไม่ ก็ได้
การปล่อยชั่วคราว หมายถึง การสั่งอนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยพ้นจากการควบคุมของเจ้าพนักงาน ตำรวจ หรือศาล ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลย ถูกควบคุมหรือขังเป็นเวลานานเกินกว่าจำเลย ในระหว่างการสอบสวน หรือระหว่างการดำเนินคดีของศาล เพราะตามหลักของกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด และก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดกระทำความผิดจะต้องปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดไม่ได้ หากไม่จำเป็นต้องควบคุมหรือขังผู้ต้องหาหรือจำเลยไว้ ก็ควรที่จะปล่อยชั่วคราวไปตามกฎหมาย จ้างทนายปรึกษากฎหมาย

 ทำไมต้องประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา

เมื่อตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลย ในคดีอาญา กล่าวคือ
ผู้ต้องหา หมายความถึง บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิด แต่ยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล (ป.วิ.อาญา มาตรา 2 (2)
จำเลย หมายความถึง บุคคลซึ่งถูกฟ้องยังศาลแล้วโดยข้อหาว่าได้กระทำความผิด ศาล (ป.วิ.อาญา มาตรา 2 (3)

หลักประกันที่ใช้ในการขอปล่อยชั่วคราว
หลักทรัพย์ที่ศาลรับพิจารณาในการขอประกัน ได้แก่
1. เงินสด
2. พันธบัตรรัฐบาล
3. สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พร้อมหนังสือรับรอง
4. สมุดเงินฝากประจำธนาคาร หรือใบรับฝากประจำของ ธนาคาร พร้อมหนังสือรับรองยอดเงินคงเหลือ และรับรองว่าธนาคาร จะไม่ยอมให้ถอนเงินจนกว่าจะได้รับคำสั่งจากศาล
5. หนังสือค้ำประกันของธนาคาร
6. หนังสือรับรองจากส่วนราชการค้ำประกันตามระเบียบ กระทรวงการคลัง
7. หนังสือรับรองกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพ พร้อมแสดง ตารางกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพ
8. เอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน ได้แก่ โฉนดที่ดิน น.ส.๓ น.ส.๓ ก. พร้อมหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ระวางที่ดิน ภาพถ่ายที่ดิน
9. ใช้บุคคลเป็นประกัน (ใช้ตำแหน่งข้าราชการ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ หรือตำแหน่งทนายความ) โดยต้องแสดงหนังสือรับรอง ตำแหน่งและเงินเดือน หรือรายได้ต่อเดือน ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ใช้ประกันได้ในวงเงินไม่เกิน 10 เท่าของเงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน แต่ในกรณีที่ใช้ประกันตนเองในฐานความผิดซึ่งเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติงานในการประกอบวิชาชีพให้ประกันได้ไม่เกิน 15 เท่า ของเงินเดือน (คดียาเสพติดใช้เฉพาะบิดา มารดา คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน เท่านั้น)
10. ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่ายและรับรองตลอดไปแล้ว เช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือรับรองและสามารถเรียกเก็บเงินได้ ภายในวันทำสัญญาประกัน
11. หลักประกันเดิมที่วางไว้เป็นประกันต่อพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการโดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการรับรองว่าได้วางหลักประกันไว้จริงและจะส่งมายัง ศาลพร้อมกับสำเนาสัญญาประกันและเอกสารเกี่ยวกับหลักประเมินนั้น
12. วางเงินประกันผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC mastercard) (ธนาคารคิดค่าธรรมเนียม ร้อยละ 1)

ศาลมีหลักเกณฑ์อย่างไรในการพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราว
การวินิจฉัยสั่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ศาลจะพิจารณา ข้อเหล่านี้ประกอบ ดังนี้
1. ความหนักเบาแห่งข้อหา
2. พยานหลักฐานที่นำสืบมาแล้ว มีเพียงใด
3. พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีเป็นอย่างไร
4. ความน่าเชื่อถือของผู้ร้องขอประกันและหลักประกัน มีเพียงใด
 
การรับจ้างประกันตัวคืออะไรครับ?
กรณีที่จำเลยไม่มีเงินหรือหลักทรัพย์ที่จะมาประกันตัวได้
ก็จะไปติดต่อนายประกันให้มาประกันตัวให้ครับ

โดยนายประกันจะเรียกเงินประมาณร้อยละ ๑๐-๓๐ ของราคาประกัน (ขึ้นอยู่กับความเสี่ยง)
เช่น ศาลตีราคาประกัน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่จำเลยไม่มีเงินเพียงพอ
จำเลย(หรือญาติ)ก็จะไปติดต่อหานายประกันให้มาประกันตัวให้
นายประกันก็จะเอาหลักทรัพย์ต่างๆ เช่น โฉนดที่ดิน เงินสด สมุดบัญชีเงินฝาก
กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพ (เฉพาะบริษัทประกันภัย) มาประกันตัวจำเลยต่อศาล
และเรียกเก็บเงิน ๑๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ บาท จากผู้มาติดต่อ

นายประกันบางรายอาจให้ทำสัญญาค้ำประกันไว้อีกชั้นหนึ่ง
เผื่อว่าจำเลยหลบหนี ศาลสั่งปรับ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
จะได้ตามทวงเอากับผู้ค้ำฯ ได้

ปล. สมัยโบราณเรียกว่า "ตีนโรงตีนศาล"
สมัยนี้เรียกว่า "นายประกัน" หรือ "การเช่าหลักทรัพย์"
ยื่นขอประกันตัวในนครพนม
ยื่นขอประกันตัวในบึงกาฬ
ยื่นขอประกันตัวในสกลนคร
ยื่นขอประกันตัวในมุกดาหาร
ยื่นขอประกันตัวในอุบลราชธานี
ยื่นขอประกันตัวในหนองคาย
ยื่นขอประกันตัวในอำนาจเจริญ
ยื่นขอประกันตัวในหนองบัวลำภู
ยื่นขอประกันตัวในศรีสะเกษ
ยื่นขอประกันตัวในอุดรธานี
ยื่นขอประกันตัวในยโสธร
ยื่นขอประกันตัวในเลย
ยื่นขอประกันตัวในกาฬสินธุ์
ยื่นขอประกันตัวในร้อยเอ็ด
ยื่นขอประกันตัวในมหาสารคาม
ยื่นขอประกันตัวในสุรินทร์
ยื่นขอประกันตัวในขอนแก่น
ยื่นขอประกันตัวในอำนาจเจริญ
ยื่นขอประกันตัวในบุรีรัมย์
ยื่นขอประกันตัวในชัยภูมิ
ยื่นขอประกันตัวในโคราชนครราชสีมา
ยื่นขอประกันตัวในเชียงใหม่
ยื่นขอประกันตัวในเพชรบูรณ์
ยื่นขอประกันตัวใน-เชียงราย
ยื่นขอประกันตัวในแม่ฮ่องสอน
ยื่นขอประกันตัวในพะเยา
ยื่นขอประกันตัวในลำพูน
ยื่นขอประกันตัวในน่าน
ยื่นขอประกันตัวในลำปาง
ยื่นขอประกันตัวในพิษณุโลก
ยื่นขอประกันตัวในแพร่
ยื่นขอประกันตัวในอุตรดิตถ์
ยื่นขอประกันตัวในตาก
ยื่นขอประกันตัวในกำแพงเพชร
ยื่นขอประกันตัวในพิจิตร
ยื่นขอประกันตัวในนครสวรรค์
ยื่นขอประกันตัวในอุทัยธานี
ยื่นขอประกันตัวในชัยนาท
ยื่นขอประกันตัวในลพบุรี
ยื่นขอประกันตัวในสิงห์บุรี
ยื่นขอประกันตัวในสุโขทัย
ยื่นขอประกันตัวในปราจีนบุรี
ยื่นขอประกันตัวในสระบุรี
ยื่นขอประกันตัวในนครนายก
ยื่นขอประกันตัวในนครปฐม
ยื่นขอประกันตัวในอ่างทอง
ยื่นขอประกันตัวในราชบุรี
ยื่นขอประกันตัวในสุพรรณบุรี
ยื่นขอประกันตัวในอยุธยา
ยื่นขอประกันตัวในสมุทรสงคราม
ยื่นขอประกันตัวในสมุทรปราการ
ยื่นขอประกันตัวในสมุทรสาคร
ยื่นขอประกันตัวในสระแก้ว
ยื่นขอประกันตัวในตราด
ยื่นขอประกันตัวในจันทบุรี
ยื่นขอประกันตัวในระยอง
ยื่นขอประกันตัวในชลบุรี
ยื่นขอประกันตัวในฉะเชิงเทรา
ยื่นขอประกันตัวในเพชรบุรี
ยื่นขอประกันตัวในชุมพร
ยื่นขอประกันตัวในระนอง
ยื่นขอประกันตัวในสุราษฎร์ธานี
ยื่นขอประกันตัวในนครศรีธรรมราช
ยื่นขอประกันตัวในพังงา
ยื่นขอประกันตัวในกระบี่
ยื่นขอประกันตัวในตรัง
ยื่นขอประกันตัวในพัทลุง
ยื่นขอประกันตัวในภูเก็ต
ยื่นขอประกันตัวในสงขลา
ยื่นขอประกันตัวในคลองตัน
ยื่นขอประกันตัวในจรัญสนิทวงศ์
ยื่นขอประกันตัวในดาวคะนอง
ยื่นขอประกันตัวในดินแดง
ยื่นขอประกันตัวในธนบุรี
ยื่นขอประกันตัวในนวนคร
ยื่นขอประกันตัวในนวลจันทร์
ยื่นขอประกันตัวในบางนา
ยื่นขอประกันตัวในปทุมวัน
ยื่นขอประกันตัวในประชาชื่น
ยื่นขอประกันตัวในประตูน้ำ
ยื่นขอประกันตัวในปิ่นเกล้า
ยื่นขอประกันตัวในพระราม 2
ยื่นขอประกันตัวในพระราม 9
ยื่นขอประกันตัวในเพชรเกษม
ยื่นขอประกันตัวในรัชดาภิเษก
ยื่นขอประกันตัวในรัชโยธิน
ยื่นขอประกันตัวในรามคำแหง
ยื่นขอประกันตัวในวังหิน
ยื่นขอประกันตัวในวัชพล
ยื่นขอประกันตัวในสะพานควาย
ยื่นขอประกันตัวในสาธุประดิษฐ์
ยื่นขอประกันตัวในสามเสน
ยื่นขอประกันตัวในสีลม
ยื่นขอประกันตัวในสุขาภิบาล
ยื่นขอประกันตัวในสุขุมวิท
ยื่นขอประกันตัวในสุทธิสาร
ยื่นขอประกันตัวในอนุเสาวรีย์ชัย
ยื่นขอประกันตัวในอ่อนนุช
ยื่นขอประกันตัวในปากเกร็ด
ยื่นขอประกันตัวในบางใหญ่
ยื่นขอประกันตัวในคลองหลวง
ยื่นขอประกันตัวในธัญบุรี
ยื่นขอประกันตัวในลาดหลุมแก้ว
ยื่นขอประกันตัวในลำลูกกา
ยื่นขอประกันตัวในสามโคก
ยื่นขอประกันตัวในหนองเสือ
ยื่นขอประกันตัวในกระทุ่มแบน
ยื่นขอประกันตัวในบางพลี
ยื่นขอประกันตัวในบางบ่อ
ยื่นขอประกันตัวในพระประแดง
ยื่นขอประกันตัวในพุทธมณฑล
ยื่นขอประกันตัวในสามพราน
ยื่นขอประกันตัวในเมืองหัวหิน
ยื่นขอประกันตัวในบางรัก
ยื่นขอประกันตัวในสาธร
ยื่นขอประกันตัวในเซนส์หลุยส์
ยื่นขอประกันตัวในสาธุประดิษฐ์
ยื่นขอประกันตัวในบางแค
ยื่นขอประกันตัวในภาษีเจริญ
ยื่นขอประกันตัวในปิ่นเกล้า
ยื่นขอประกันตัวในจรัญ
ยื่นขอประกันตัวในบรมราชชนนี
ยื่นขอประกันตัวในบางพลัด
ยื่นขอประกันตัวในบางอ้อ
ยื่นขอประกันตัวในบางกอกน้อย
ยื่นขอประกันตัวในบางกอกใหญ่
ยื่นขอประกันตัวในคลองสาน
ยื่นขอประกันตัวในอิสรภาพ
ยื่นขอประกันตัวในสาธร
ยื่นขอประกันตัวในสวนผัก
ยื่นขอประกันตัวในทุ่งมังกร
ยื่นขอประกันตัวในราชพฤกษ์
ยื่นขอประกันตัวในชัยพฤกษ์
ยื่นขอประกันตัวในกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
ยื่นขอประกันตัวในพุทธมลฑล
ยื่นขอประกันตัวในพระราม 2
ยื่นขอประกันตัวในท่าพระ
ยื่นขอประกันตัวในรัชดาภิเษก
ยื่นขอประกันตัวในพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
ยื่นขอประกันตัวในแม้นศรี
ยื่นขอประกันตัวในราษฎร์บูรณะ
ยื่นขอประกันตัวในดาวคะนอง
ยื่นขอประกันตัวในตลาดพลู
ยื่นขอประกันตัวในพญาไท
ยื่นขอประกันตัวในเจริญ
ยื่นขอประกันตัวในปทุมวัน
ยื่นขอประกันตัวในมาบุญครอง
ยื่นขอประกันตัวในสยาม
ยื่นขอประกันตัวในศรีย่าน
ยื่นขอประกันตัวในเทเวศน์
ทวีวัฒนา
ยื่นขอประกันตัวในบางนา
ยื่นขอประกันตัวในสี่แยกทศกันต์
ยื่นขอประกันตัวในตลิ่งชัน
ยื่นขอประกันตัวในสุขุมวิท
ยื่นขอประกันตัวในประตูน้ำ
ยื่นขอประกันตัวในวุฒากาศ
ยื่นขอประกันตัวในจอมทอง
ยื่นขอประกันตัวในท่าเกษตร
ยื่นขอประกันตัวในบางแวก
ยื่นขอประกันตัวในบางหว้า
ยื่นขอประกันตัวในวงเวียนใหญ่
ยื่นขอประกันตัวในลาดหญ้า
ยื่นขอประกันตัวในสำราญราษฎร์
ยื่นขอประกันตัวในเสาชิงช้า
ยื่นขอประกันตัวในสาธุประดิษฐ์
ยื่นขอประกันตัวในซ.วัดลาดปลาดุก
ยื่นขอประกันตัวในซ.วัดศรีประวัติ
ยื่นขอประกันตัวในสมเด็จเจ้าพระยา
ยื่นขอประกันตัวในเจริญนคร
ยื่นขอประกันตัวในเพชรเกษม
ยื่นขอประกันตัวในบางรัก
ยื่นขอประกันตัวในยานนาวา
ยื่นขอประกันตัวในเอกชัย
ยื่นขอประกันตัวในกำนันแม้น
ยื่นขอประกันตัวในเทเวศน์
ยื่นขอประกันตัวในเทอดไท
ยื่นขอประกันตัวในบางขุนเทียน
ยื่นขอประกันตัวในท่าข้าม
ยื่นขอประกันตัวในบางบอน
ยื่นขอประกันตัวในสุขสวัสดิ์
ยื่นขอประกันตัวในทุ่งครุ
ยื่นขอประกันตัวในประชาอุทิศ
ยื่นขอประกันตัวในลาพร้าว
ยื่นขอประกันตัวในอนุสาวรีย์ชัย
ยื่นขอประกันตัวในซ.อารีย์สัมพันธุ์
ยื่นขอประกันตัวในอ้อมน้อย
ยื่นขอประกันตัวในอ้อมใหญ่
ยื่นขอประกันตัวในมหาชัย
ยื่นขอประกันตัวในคลองขวาง
ยื่นขอประกันตัวในบางมด
ยื่นขอประกันตัวในหนองเเขม

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.ประกันผู้ต้องหา.com

จำหน่ายไฟล์ PDF หนังสือสอบ ราชการ-รัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน

1.สั่งซื้อแบบไฟล์ PDF (ส่งทางอีเมล์) 📧ได้รับภายใน /2-3 ชั่วโมง

2.สั่งซื้อแบบ 📖หนังสือ+แถมฟรี MP3 (📮ส่งฟรี Kerry)ได้รับภายใน 1-3 วัน

โทร 093-3242443

Line : @jjo8137v (พิมพ์ @ ข้างหน้าด้วย)

แชร์ข่าวนี้

74 ครั้ง

ข่าวอื่นๆ