บริการขุดเจาะบาดาล ทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน

อัพเดตเมื่อ : 5 Jun 2020 23:18
หน่วยงาน : ศูนย์รวมธุรกิจ
Untitled Document
การเจาะบ่อน้ำบาดาลใน นั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ

           ติดต่อหาช่างเจาะบาดาล


 
บริการรับเจาะบาดาล
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
- บริการขุดเจาะบาดาล ทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน 
- รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท 
- บริการขุดเจาะบาดาล สำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
- ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต 
- รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ 
- รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
- ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
- บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่ 
 
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติน้ำบาดาล 
๑. หลักการและเหตุผล เนื่องจากในปัจจุบันนี้ มีการเอาน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาลกันอย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต
แต่ยังมิได้มีการควบคุมให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จนปรากฏว่าแหล่งน้ำบาดาลบางแห่งเกิดขาดแคลนหรือเสียหายซึ่งถ้าปล่อยให้มีสภาพเช่นนี้อยู่ต่อไปอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพยากร
ของชาติหรือทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษหรือเป็นอันตรายแก่ทรัพย์สินหรือสุขภาพของประชาชน จึงควรมีมาตรการป้องกันอันเหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน
 
 
๒. สาระสำคัญ พ.ร.บ. น้ำบาดาลเป็นกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับเขตน้ำบาดาล การขุดเจาะน้ำบาดาล รวมถึงการใช้น้ำบาดาลและการอนุรักษ์น้ำบาดาล 
ทั้งนี้โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขุดเจาะน้ำบาดาล และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากกิจการดังกล่าว 
ได้มีการกำหนดนิยามของคำว่า “น้ำบาดาล” ว่าหมายถึง น้ำใต้ดินที่เกิดอยู่ในชั้นดิน กรวด ทรายหรือหิน ซึ่งอยู่ลึกจากผิวดินเกินความลึกที่รัฐมนตรีกำหนด
แต่จะกำหนดความลึกน้อยกว่าสิบเมตรมิได้ และคำว่า “กิจการน้ำบาดาล” หมายถึง การเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาลหรือการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล (มาตรา ๓)
 
พ.ร.บ. น้ำบาดาลนี้ไม่ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรมหรือองค์การของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อเกษตรกรรม 
ในส่วนที่เกี่ยวกับการเจาะน้ำบาดาล และการใช้น้ำบาดาล เว้นแต่ในเขตท้องที่ที่ได้ประกาศกำหนดให้เป็นเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล
(เขตท้องที่ที่มีการสูบน้ำขึ้นมาใช้ในปริมาณที่มากเกินกว่าปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ชั้นน้ำบาดาลจนอาจทำให้แผ่นดินทรุดตัวหรือน้ำเค็มกระจายเข้าสู่น้ำบาดาลหรือเกิดการลดตัวของระดับน้ำในชั้นน้ำบาดาล)
รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาลมีอำนาจในการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้การเป็นไปตามพ.ร.บ.นี้ ที่สำคัญ ได้แก่
 
- กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาล การระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล การป้องกันในด้านสาธารณสุขและในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
 
- กำหนดวิธีการให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก
 
- กำหนดอัตราค่าใช้น้ำบาดาลในแต่ละท้องที่ รวมถึงประเภทการใช้น้ำบาดาล หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเรียกเก็บ ลดหย่อนหรือยกเว้นค่าใช้น้ำบาดาล
 
นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดให้มีบริการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของช่างเจาะน้ำบาดาล ทั้งของรัฐและเอกชน 
๓. ผู้รักษาการตามกฎหมายและวันบังคับใช้ พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ นี้ ได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
(แก้ไขตาม พ.ร.ฎ.แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕)และพระราชบัญญัตินี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๔ ตอนที่ ๖๙ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๒๐ โดยในมาตรา ๒ ได้กำหนดให้พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 
 
 
รถเจาะบาดาลนครพนม
รถเจาะบาดาลบึงกาฬ
รถเจาะบาดาลสกลนคร
รถเจาะบาดาลมุกดาหาร
รถเจาะบาดาลอุบลราชธานี
รถเจาะบาดาลหนองคาย
รถเจาะบาดาลอำนาจเจริญ
รถเจาะบาดาลหนองบัวลำภู
รถเจาะบาดาลศรีสะเกษ
รถเจาะบาดาลอุดรธานี
รถเจาะบาดาลยโสธร
รถเจาะบาดาลเลย
รถเจาะบาดาลกาฬสินธุ์
รถเจาะบาดาลร้อยเอ็ด
รถเจาะบาดาลมหาสารคาม
รถเจาะบาดาลสุรินทร์
รถเจาะบาดาลขอนแก่น
รถเจาะบาดาลอำนาจเจริญ
รถเจาะบาดาลบุรีรัมย์
รถเจาะบาดาลชัยภูมิ
รถเจาะบาดาลโคราชนครราชสีมา
รถเจาะบาดาลเชียงใหม่
รถเจาะบาดาลเพชรบูรณ์
รถเจาะบาดาล-เชียงราย
รถเจาะบาดาลแม่ฮ่องสอน
รถเจาะบาดาลพะเยา
รถเจาะบาดาลลำพูน
รถเจาะบาดาลน่าน
รถเจาะบาดาลลำปาง
รถเจาะบาดาลพิษณุโลก
รถเจาะบาดาลแพร่
รถเจาะบาดาลอุตรดิตถ์
รถเจาะบาดาลตาก
รถเจาะบาดาลกำแพงเพชร
รถเจาะบาดาลพิจิตร
รถเจาะบาดาลนครสวรรค์
รถเจาะบาดาลอุทัยธานี
รถเจาะบาดาลชัยนาท
รถเจาะบาดาลลพบุรี
รถเจาะบาดาลสิงห์บุรี
รถเจาะบาดาลสุโขทัย
รถเจาะบาดาลปราจีนบุรี
รถเจาะบาดาลสระบุรี
รถเจาะบาดาลนครนายก
รถเจาะบาดาลนครปฐม
รถเจาะบาดาลอ่างทอง
รถเจาะบาดาลราชบุรี
รถเจาะบาดาลสุพรรณบุรี
รถเจาะบาดาลอยุธยา
รถเจาะบาดาลสมุทรสงคราม
รถเจาะบาดาลสมุทรปราการ
รถเจาะบาดาลสมุทรสาคร
รถเจาะบาดาลสระแก้ว
รถเจาะบาดาลตราด
รถเจาะบาดาลจันทบุรี
รถเจาะบาดาลระยอง
รถเจาะบาดาลชลบุรี
รถเจาะบาดาลฉะเชิงเทรา
รถเจาะบาดาลเพชรบุรี
รถเจาะบาดาลชุมพร
รถเจาะบาดาลระนอง
รถเจาะบาดาลสุราษฎร์ธานี
รถเจาะบาดาลนครศรีธรรมราช
รถเจาะบาดาลพังงา
รถเจาะบาดาลกระบี่
รถเจาะบาดาลตรัง
รถเจาะบาดาลพัทลุง
รถเจาะบาดาลภูเก็ต
รถเจาะบาดาลสงขลา
รถเจาะบาดาลคลองตัน
รถเจาะบาดาลจรัญสนิทวงศ์
รถเจาะบาดาลดาวคะนอง
รถเจาะบาดาลดินแดง
รถเจาะบาดาลธนบุรี
รถเจาะบาดาลนวนคร
รถเจาะบาดาลนวลจันทร์
รถเจาะบาดาลบางนา
รถเจาะบาดาลปทุมวัน
รถเจาะบาดาลประชาชื่น
รถเจาะบาดาลประตูน้ำ
รถเจาะบาดาลปิ่นเกล้า
รถเจาะบาดาลพระราม 2
รถเจาะบาดาลพระราม 9
รถเจาะบาดาลเพชรเกษม
รถเจาะบาดาลรัชดาภิเษก
รถเจาะบาดาลรัชโยธิน
รถเจาะบาดาลรามคำแหง
รถเจาะบาดาลวังหิน
รถเจาะบาดาลวัชพล
รถเจาะบาดาลสะพานควาย
รถเจาะบาดาลสาธุประดิษฐ์
รถเจาะบาดาลสามเสน
รถเจาะบาดาลสีลม
รถเจาะบาดาลสุขาภิบาล
รถเจาะบาดาลสุขุมวิท
รถเจาะบาดาลสุทธิสาร
รถเจาะบาดาลอนุเสาวรีย์ชัย
รถเจาะบาดาลอ่อนนุช
รถเจาะบาดาลปากเกร็ด
รถเจาะบาดาลบางใหญ่
รถเจาะบาดาลคลองหลวง
รถเจาะบาดาลธัญบุรี
รถเจาะบาดาลลาดหลุมแก้ว
รถเจาะบาดาลลำลูกกา
รถเจาะบาดาลสามโคก
รถเจาะบาดาลหนองเสือ
รถเจาะบาดาลกระทุ่มแบน
รถเจาะบาดาลบางพลี
รถเจาะบาดาลบางบ่อ
รถเจาะบาดาลพระประแดง
รถเจาะบาดาลพุทธมณฑล
รถเจาะบาดาลสามพราน
รถเจาะบาดาลเมืองหัวหิน
รถเจาะบาดาลบางรัก
รถเจาะบาดาลสาธร
รถเจาะบาดาลเซนส์หลุยส์
รถเจาะบาดาลสาธุประดิษฐ์
รถเจาะบาดาลบางแค
รถเจาะบาดาลภาษีเจริญ
รถเจาะบาดาลปิ่นเกล้า
รถเจาะบาดาลจรัญ
รถเจาะบาดาลบรมราชชนนี
รถเจาะบาดาลบางพลัด
รถเจาะบาดาลบางอ้อ
รถเจาะบาดาลบางกอกน้อย
รถเจาะบาดาลบางกอกใหญ่
รถเจาะบาดาลคลองสาน
รถเจาะบาดาลอิสรภาพ
รถเจาะบาดาลสาธร
รถเจาะบาดาลสวนผัก
รถเจาะบาดาลทุ่งมังกร
รถเจาะบาดาลราชพฤกษ์
รถเจาะบาดาลชัยพฤกษ์
รถเจาะบาดาลกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
รถเจาะบาดาลพุทธมลฑล
รถเจาะบาดาลพระราม 2
รถเจาะบาดาลท่าพระ
รถเจาะบาดาลรัชดาภิเษก
รถเจาะบาดาลพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
รถเจาะบาดาลแม้นศรี
รถเจาะบาดาลราษฎร์บูรณะ
รถเจาะบาดาลดาวคะนอง
รถเจาะบาดาลตลาดพลู
รถเจาะบาดาลพญาไท
รถเจาะบาดาลเจริญ
รถเจาะบาดาลปทุมวัน
รถเจาะบาดาลมาบุญครอง
รถเจาะบาดาลสยาม
รถเจาะบาดาลศรีย่าน
รถเจาะบาดาลเทเวศน์
ทวีวัฒนา
รถเจาะบาดาลบางนา
รถเจาะบาดาลสี่แยกทศกันต์
รถเจาะบาดาลตลิ่งชัน
รถเจาะบาดาลสุขุมวิท
รถเจาะบาดาลประตูน้ำ
รถเจาะบาดาลวุฒากาศ
รถเจาะบาดาลจอมทอง
รถเจาะบาดาลท่าเกษตร
รถเจาะบาดาลบางแวก
รถเจาะบาดาลบางหว้า
รถเจาะบาดาลวงเวียนใหญ่
รถเจาะบาดาลลาดหญ้า
รถเจาะบาดาลสำราญราษฎร์
รถเจาะบาดาลเสาชิงช้า
รถเจาะบาดาลสาธุประดิษฐ์
รถเจาะบาดาลซ.วัดลาดปลาดุก
รถเจาะบาดาลซ.วัดศรีประวัติ
รถเจาะบาดาลสมเด็จเจ้าพระยา
รถเจาะบาดาลเจริญนคร
รถเจาะบาดาลเพชรเกษม
รถเจาะบาดาลบางรัก
รถเจาะบาดาลยานนาวา
รถเจาะบาดาลเอกชัย
รถเจาะบาดาลกำนันแม้น
รถเจาะบาดาลเทเวศน์
รถเจาะบาดาลเทอดไท
รถเจาะบาดาลบางขุนเทียน
รถเจาะบาดาลท่าข้าม
รถเจาะบาดาลบางบอน
รถเจาะบาดาลสุขสวัสดิ์
รถเจาะบาดาลทุ่งครุ
รถเจาะบาดาลประชาอุทิศ
รถเจาะบาดาลลาพร้าว
รถเจาะบาดาลอนุสาวรีย์ชัย
รถเจาะบาดาลซ.อารีย์สัมพันธุ์
รถเจาะบาดาลอ้อมน้อย
รถเจาะบาดาลอ้อมใหญ่
รถเจาะบาดาลมหาชัย
รถเจาะบาดาลคลองขวาง
รถเจาะบาดาลบางมด
รถเจาะบาดาลหนองเเขม

จำหน่ายไฟล์ PDF หนังสือสอบ ราชการ-รัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน

1.สั่งซื้อแบบไฟล์ PDF (ส่งทางอีเมล์) ?ได้รับภายใน /2-3 ชั่วโมง

2.สั่งซื้อแบบ ?หนังสือ+แถมฟรี MP3 (?ส่งฟรี Kerry)ได้รับภายใน 1-3 วัน

โทร 093-3242443

Line : @jjo8137v (พิมพ์ @ ข้างหน้าด้วย)

แชร์ข่าวนี้

53 ครั้ง

ข่าวอื่นๆ