ช่างรังวัดเอกชน รับสอบเขตที่ดิน รวมโฉนด แบ่งแยกที่ดิน

อัพเดตเมื่อ : 28 Feb 2020 19:26
หน่วยงาน : ศูนย์รวมธุรกิจ
Untitled Document

 

- รับสอบเขตที่ดินรวมโฉนด แบ่งแยกที่ดิน โดยช่างรังวัดเอกชน
- รับจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ (Toppgraphic survey)
- รับสำรวจแบบทีมรายวัน-รายเดือน(Survey team)
- ช่างรับสำรวจที่ดิน วางหมุดเข็ม ตำแหน่งตอกเสาเข็ม, เช็คเข็มเยื้องศูนย์ (Pile Deviate)
- รับสำรวจพื้นที่เพื่อการก่อสร้าง และรับสำรวจเพื่อการออกแบบ, ใช้กล้อง Total Station
- รับสำรวจอาคารสิ่งปลูกสร้าง อาคารที่พักอาศัย สำรวจระยะ สำรวจระดับอาคาร
- รับสำรวจพื้นที่ของโครงการ สำรวจระยะโครงการ, งานวางผังโครงการ
- สำรวจพื้นที่, ทำ x-section รับคำนวณปริมาณงานดินตัด, ดินถม
- รับงานเขียนแบบก่อสร้าง เช่น บ้าน, อาคาร, โรงงาน

ติอต่อช่างรังวัดเอกชน


 

???????ความรู้เกี่ยวกับการรังวัด รวม แบ่งแยก สอบเขตที่ดิน++++
สิ่งที่เจ้าของที่ดินควรทราบ
1. ที่ดินที่ครอบครองอยู่มีหลักฐานอะไร ให้นำหลักฐานที่มีไปประกอบการยื่นคำขอ รังวัดที่ดิน
2. ที่ดินตั้งอยู่ หมู่ที่เท่าใด ตำบล อำเภอ อะไร
3. เจ้าของที่ดินข้างเคียงเป็นผู้ใดบ้าง ติดที่สาธารณประโยชน์หรือไม่
4. สภาพที่ดินเป็นอย่างไร เช่น ที่นา ที่สวน ที่ไร่ ที่อยู่อาศัย

การยื่นคำขอรังวัดที่ดิน
ยื่นที่สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือสำนักงานที่ดินอำเภอที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ คือ
โฉนดที่ดิน ติดต่อที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ที่ที่ดินนั้น ตั้งอยู่
หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ติดต่อที่สำนักงานที่ดินอำเภอที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ เว้นแต่ ได้มีการยกเลิกอำนาจนายอำเภอ ให้ติดต่อที่สำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่

หลักฐานประกอบการขอรังวัด แบ่งแยก หรือสอบเขตโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
•บัตรประจำตัว ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล (ถ้ามี)
•โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
•หลักฐานประกอบการขอรังวัดรวมโฉนดที่ดิน
•บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
•โฉนดที่ดินที่จะขอรวม ต้องมีลักษณะดังนี้
( 1 ) ต้องเป็นหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ประเภทเดียวกัน เว้นแต่ โฉนดแผนที่ กับโฉนดที่ดินให้รวมกันได้
?( 2 ) ต้องมีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในโฉนดที่ดินเหมือนกันทุกฉบับและต้องยังมีชีวิตอยู่ทุกคน
?( 3 ) ต้องเป็นที่ดินติดต่อผืนเดียวกัน ในจังหวัดและสำนักงานที่ดินเดียวกัน

ขั้นตอนการรังวัด แบ่งแยก รวม สอบเขตที่ดิน
1.รับบัตรคิวจากประชาสัมพันธ์
2.รับคำขอสอบสวน ชำระเงินค่าธรรมเนียมคำขอ
3.ส่งฝ่ายรังวัดดำเนินการ นัดวันทำการรังวัด กำหนดตัวช่างรังวัด กำหนดเงินมัดจำรังวัด
4.ค้นหารายชื่อเจ้าของที่ดินข้างเคียง และพิมพ์หนังสือแจ้งข้างเคียง
5.รับหนังสือแจ้งข้างเคียง วางเงินมัดจำรังวัด รับหลักเขตที่ดิน
6.ช่างรังวัดออกไปทำการรังวัดตามวันที่กำหนดไว้
7.คำนวณเนื้อที่ และเขียนรูปแผนที่ในโฉนดที่ดิน
8.ส่งเรื่องรังวัดคืนฝ่ายทะเบียน เรียกผู้ขอมาจดทะเบียน
9.สอบสวนจดทะเบียนแบ่งแยก
10.ตรวจอายัด
11.ชำระเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และค่าโฉนด
12.แก้รายการทะเบียน และจดทะเบียนแบ่งแยก
13.สร้างโฉนดที่ดินแปลงแบ่งแยก
14.เสนอเจ้าพนักงานที่ดินลงนามและประทับตรา
15.แจกโฉนดที่ดินแปลงแบ่งแยก

ขั้นตอนการขอแบ่งแยกตรวจสอบเนื้อที่ และรวมหนังสือรับรองการทำประโยชน์
1. เจ้าของที่ดินนำหนังสือรับรองการทำประโยชน์และเอกสารต่าง ๆ ไปยื่นคำขอ
2. ให้ถ้อยคำในการนัดรังวัด เพื่อ - กำหนดวันทำการรังวัด
- กำหนดค่าใช้จ่ายในการรังวัด
- กำหนดเจ้าหน้าที่และสถานที่นัดพบ
3. รับเจ้าหน้าที่ไปทำการรังวัดและปักหลัก จนเสร็จการ
4. ลงนามในเอกสารต่าง ๆ
5. รอรับหนังสือแจ้งให้ไปดำเนินการจดทะเบียน ฯ ล ฯ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรังวัดหนังสือรับรองการทำประโยชน์ และโฉนดที่ดิน
รายละเอียด
1. ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์
- ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ แปลงละ 30 บาท
- ที่ดินเนื้อที่เกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกิน( เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่) ไร่ละ 2 บาท
2. ค่าธรรมเนียมการพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์
- ถ้าเรียกเป็นรายแปลง แปลงละ 30 บาท
- ถ้าเรียกเป็นรายวัน วันละ 30 บาท
- ค่าคัดหรือจำลองแผนที่ แปลงละ 30 บาท
- ค่าคำนวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ 30 บาท
- ค่าจับระยะ แปลงละ 10 บาท
3. ค่าธรรมเนียมออกโฉนดที่ดิน
- ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ แปลงละ 50 บาท
- ที่ดินเนื้อที่เกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกิน( เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่ ) ไร่ละ 2 บาท
4. ค่าธรรมเนียมรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน
- ถ้าเรียกเป็นรายแปลง แปลงละ 40 บาท
- ถ้าเรียกเป็นรายวัน วันละ 40 บาท
- ค่าคัดหรือจำลองแผนที่ แปลงละ 30 บาท
- ค่าคำนวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ 30 บาท
- ค่าจับระยะ แปลงละ 10 บาท
5. ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
- ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท
- ค่ามอบอำนาจ เรื่องละ 20 บาท
- ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศ แปลงละ 10 บาท
- ค่าพยานให้แก่พยาน คนละ 10 บาท
- ค่าหลักเขต หลักละ 15 บาท
6. ค่าใช้จ่ายการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์
• ค่าพาหนะเดินทางให้แก่เจ้าพนักงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ และคนงานจ้างไปทำการรังวัด ให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามระเบียบ
• กระทรวงมหาดไทยด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
• ค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่เจ้าพนักงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ และค่าจ้างคนงานที่จ้างไปทำการรังวัด ให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามระเบียบ
• กระทรวงมหาดไทย ด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
• ค่าป่ายการให้แก่เจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ หรือผู้แทนที่ไปในการรังวัด ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง
• ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการรังวัดให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง เรื่องละ 100 บาท

การคิดค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินที่ผู้ขอจะต้อชำระตามกฎหมาย (กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 และ 48 ออกตามความในพระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497) มีดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมรังวัด
- เกี่ยวกับโฉนดที่ดิน แปลง/วัน/ละ 40 บาท
- เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แปลง/วัน/ละ 30 บาท
2. ค่าหลักเขตที่ดิน หลักละ 15 บาท (ตามที่ใช้จริง)
3. ค่าใช้จ่ายในการรังวัดลักษณะเหมาจ่าย ดังนี้
3.1 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าส่งหมายข้างเคียงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 200 บาท
3.2 ค่าป่วยการเจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง
3.3 ค่าพาหนะพนักงานเจ้าหน้าที่และคนงานรังวัด วันละไม่เกิน 1,600 บาท
3.4 ค่าคนงานรังวัด คน/วัน 420 บาท (ตามเขตจังหวัดที่กระทรวงการคลังกำหนด)
ทั้งนี้ การกำหนดวันทำการรังวัดตามข้อ 3.3 และ 3.4 กำหนดตามจำนวนเนื้อที่ ดังนี้
การรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน
1. เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ เวลาทำการ 1 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่ 3,480 บาท
2. เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ เวลาทำการ 2 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 6,760 บาท
3. เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ เวลาทำการ 3 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 10,040 บาท
4. เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ เวลาทำการ 4 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 13,320 บาท


การรังวัดเกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์
• เนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ เวลาทำการ 1 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 2,640 บาท
• เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ เวลาทำการ 2 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 5,080 บาท

หมายเหตุ
??- กรณีเนื้อที่เกินกว่า 50 ไร่ ทุก 50 ไร่ หรือเศษเกินกว่า 25 ไร่ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน
- กรณีที่ดินตั้งอยู่ในพื้นที่องค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ เช่น กรุงเทพมหานคร/เมืองพัทยา ฯลฯ หรือเทศบาลนคร หรือเทศบาลเมือง หรือที่สวนเป็นไม้ ยืนต้น เช่น สวนผลไม้ สวนปาล์ม สวนยาง ฯลฯ เป็นต้น ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน
- กรณีการรังวัดต้องคำนวณจำกัดเนื้อที่ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน
?- กรณีการรังวัดมีที่ดินข้างเคียงมากแปลง ทุกๆข้างเคียง 30 แปลง หรือเศษเกินกว่า 15 แปลง ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน
- กรณีการรังวัดแบ่งแยกจัดสรร ทุกๆ 8 แปลง หรือเศษเกินกว่า 4 แปลง ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน
- กรณีมีเหตุข้อ1 และ 2 รวมอยู่ในเรื่องเดียวกัน ให้เพิ่มวันทำการรังวัดได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งเท่านั้น

จัดหาช่างรังวัดเอกชน
บริการจัดหาทีมช่างรังวัดเอกชนในพื้นที่ ทำงานตามระเบียบ งานรังวัดกรมที่ดินและทำงานสำรวจเพื่อก่อสร้างตามมาตรฐานงานก่อสร้าง รับเหมางานสำรวจและเขียนแบบราคาไม่แพงอย่างที่คิด งานรับเหมาสำรวจสนใจติดต่อ ดูพื้นที่ได้ตลอดปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่างรังวัดที่ดิน
รังวัดที่ดินเอกชน โทร 061-0353878 รับสอบเขตที่ดิน รวมโฉนด แบ่งแยกที่ดิน โดยช่างรังวัดเอกชน
ช่างรังวัดเอกชน , รับรังวัด , รังวัดที่ดิน
จัดหาช่างรังวัดเอกชน รังวัด สอบเขต แบ่งแยก รวมโฉนดที่ดิน จัดหาช่างรังวัดเอกชน งานรังวัดกรมที่ดินและทำงานสำรวจเพื่อก่อสร้าง

ช่างรังวัดเอกชนนครพนม
ช่างรังวัดเอกชนบึงกาฬ
ช่างรังวัดเอกชนสกลนคร
ช่างรังวัดเอกชนมุกดาหาร
ช่างรังวัดเอกชนอุบลราชธานี
ช่างรังวัดเอกชนหนองคาย
ช่างรังวัดเอกชนอำนาจเจริญ
ช่างรังวัดเอกชนหนองบัวลำภู
ช่างรังวัดเอกชนศรีสะเกษ
ช่างรังวัดเอกชนอุดรธานี
ช่างรังวัดเอกชนยโสธร
ช่างรังวัดเอกชนเลย
ช่างรังวัดเอกชนกาฬสินธุ์
ช่างรังวัดเอกชนร้อยเอ็ด
ช่างรังวัดเอกชนมหาสารคาม
ช่างรังวัดเอกชนสุรินทร์
ช่างรังวัดเอกชนขอนแก่น
ช่างรังวัดเอกชนอำนาจเจริญ
ช่างรังวัดเอกชนบุรีรัมย์
ช่างรังวัดเอกชนชัยภูมิ
ช่างรังวัดเอกชนโคราชนครราชสีมา
ช่างรังวัดเอกชนเชียงใหม่
ช่างรังวัดเอกชนเพชรบูรณ์
ช่างรังวัดเอกชน-เชียงราย
ช่างรังวัดเอกชนแม่ฮ่องสอน
ช่างรังวัดเอกชนพะเยา
ช่างรังวัดเอกชนลำพูน
ช่างรังวัดเอกชนน่าน
ช่างรังวัดเอกชนลำปาง
ช่างรังวัดเอกชนพิษณุโลก
ช่างรังวัดเอกชนแพร่
ช่างรังวัดเอกชนอุตรดิตถ์
ช่างรังวัดเอกชนตาก
ช่างรังวัดเอกชนกำแพงเพชร
ช่างรังวัดเอกชนพิจิตร
ช่างรังวัดเอกชนนครสวรรค์
ช่างรังวัดเอกชนอุทัยธานี
ช่างรังวัดเอกชนชัยนาท
ช่างรังวัดเอกชนลพบุรี
ช่างรังวัดเอกชนสิงห์บุรี
ช่างรังวัดเอกชนสุโขทัย
ช่างรังวัดเอกชนปราจีนบุรี
ช่างรังวัดเอกชนสระบุรี
ช่างรังวัดเอกชนนครนายก
ช่างรังวัดเอกชนนครปฐม
ช่างรังวัดเอกชนอ่างทอง
ช่างรังวัดเอกชนราชบุรี
ช่างรังวัดเอกชนสุพรรณบุรี
ช่างรังวัดเอกชนอยุธยา
ช่างรังวัดเอกชนสมุทรสงคราม
ช่างรังวัดเอกชนสมุทรปราการ
ช่างรังวัดเอกชนสมุทรสาคร
ช่างรังวัดเอกชนสระแก้ว
ช่างรังวัดเอกชนตราด
ช่างรังวัดเอกชนจันทบุรี
ช่างรังวัดเอกชนระยอง
ช่างรังวัดเอกชนชลบุรี
ช่างรังวัดเอกชนฉะเชิงเทรา
ช่างรังวัดเอกชนเพชรบุรี
ช่างรังวัดเอกชนชุมพร
ช่างรังวัดเอกชนระนอง
ช่างรังวัดเอกชนสุราษฎร์ธานี
ช่างรังวัดเอกชนนครศรีธรรมราช
ช่างรังวัดเอกชนพังงา
ช่างรังวัดเอกชนกระบี่
ช่างรังวัดเอกชนตรัง
ช่างรังวัดเอกชนพัทลุง
ช่างรังวัดเอกชนภูเก็ต
ช่างรังวัดเอกชนสงขลา
ช่างรังวัดเอกชนคลองตัน
ช่างรังวัดเอกชนจรัญสนิทวงศ์
ช่างรังวัดเอกชนดาวคะนอง
ช่างรังวัดเอกชนดินแดง
ช่างรังวัดเอกชนธนบุรี
ช่างรังวัดเอกชนนวนคร
ช่างรังวัดเอกชนนวลจันทร์
ช่างรังวัดเอกชนบางนา
ช่างรังวัดเอกชนปทุมวัน
ช่างรังวัดเอกชนประชาชื่น
ช่างรังวัดเอกชนประตูน้ำ
ช่างรังวัดเอกชนปิ่นเกล้า
ช่างรังวัดเอกชนพระราม 2
ช่างรังวัดเอกชนพระราม 9
ช่างรังวัดเอกชนเพชรเกษม
ช่างรังวัดเอกชนรัชดาภิเษก
ช่างรังวัดเอกชนรัชโยธิน
ช่างรังวัดเอกชนรามคำแหง
ช่างรังวัดเอกชนวังหิน
ช่างรังวัดเอกชนวัชพล
ช่างรังวัดเอกชนสะพานควาย
ช่างรังวัดเอกชนสาธุประดิษฐ์
ช่างรังวัดเอกชนสามเสน
ช่างรังวัดเอกชนสีลม
ช่างรังวัดเอกชนสุขาภิบาล
ช่างรังวัดเอกชนสุขุมวิท
ช่างรังวัดเอกชนสุทธิสาร
ช่างรังวัดเอกชนอนุเสาวรีย์ชัย
ช่างรังวัดเอกชนอ่อนนุช
ช่างรังวัดเอกชนปากเกร็ด
ช่างรังวัดเอกชนบางใหญ่
ช่างรังวัดเอกชนคลองหลวง
ช่างรังวัดเอกชนธัญบุรี
ช่างรังวัดเอกชนลาดหลุมแก้ว
ช่างรังวัดเอกชนลำลูกกา
ช่างรังวัดเอกชนสามโคก
ช่างรังวัดเอกชนหนองเสือ
ช่างรังวัดเอกชนกระทุ่มแบน
ช่างรังวัดเอกชนบางพลี
ช่างรังวัดเอกชนบางบ่อ
ช่างรังวัดเอกชนพระประแดง
ช่างรังวัดเอกชนพุทธมณฑล
ช่างรังวัดเอกชนสามพราน
ช่างรังวัดเอกชนเมืองหัวหิน
ช่างรังวัดเอกชนบางรัก
ช่างรังวัดเอกชนสาธร
ช่างรังวัดเอกชนเซนส์หลุยส์
ช่างรังวัดเอกชนสาธุประดิษฐ์
ช่างรังวัดเอกชนบางแค
ช่างรังวัดเอกชนภาษีเจริญ
ช่างรังวัดเอกชนปิ่นเกล้า
ช่างรังวัดเอกชนจรัญ
ช่างรังวัดเอกชนบรมราชชนนี
ช่างรังวัดเอกชนบางพลัด
ช่างรังวัดเอกชนบางอ้อ
ช่างรังวัดเอกชนบางกอกน้อย
ช่างรังวัดเอกชนบางกอกใหญ่
ช่างรังวัดเอกชนคลองสาน
ช่างรังวัดเอกชนอิสรภาพ
ช่างรังวัดเอกชนสาธร
ช่างรังวัดเอกชนสวนผัก
ช่างรังวัดเอกชนทุ่งมังกร
ช่างรังวัดเอกชนราชพฤกษ์
ช่างรังวัดเอกชนชัยพฤกษ์
ช่างรังวัดเอกชนกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
ช่างรังวัดเอกชนพุทธมลฑล
ช่างรังวัดเอกชนพระราม 2
ช่างรังวัดเอกชนท่าพระ
ช่างรังวัดเอกชนรัชดาภิเษก
ช่างรังวัดเอกชนพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
ช่างรังวัดเอกชนแม้นศรี
ช่างรังวัดเอกชนราษฎร์บูรณะ
ช่างรังวัดเอกชนดาวคะนอง
ช่างรังวัดเอกชนตลาดพลู
ช่างรังวัดเอกชนพญาไท
ช่างรังวัดเอกชนเจริญ
ช่างรังวัดเอกชนปทุมวัน
ช่างรังวัดเอกชนมาบุญครอง
ช่างรังวัดเอกชนสยาม
ช่างรังวัดเอกชนศรีย่าน
ช่างรังวัดเอกชนเทเวศน์
ทวีวัฒนา
ช่างรังวัดเอกชนบางนา
ช่างรังวัดเอกชนสี่แยกทศกันต์
ช่างรังวัดเอกชนตลิ่งชัน
ช่างรังวัดเอกชนสุขุมวิท
ช่างรังวัดเอกชนประตูน้ำ
ช่างรังวัดเอกชนวุฒากาศ
ช่างรังวัดเอกชนจอมทอง
ช่างรังวัดเอกชนท่าเกษตร
ช่างรังวัดเอกชนบางแวก
ช่างรังวัดเอกชนบางหว้า
ช่างรังวัดเอกชนวงเวียนใหญ่
ช่างรังวัดเอกชนลาดหญ้า
ช่างรังวัดเอกชนสำราญราษฎร์
ช่างรังวัดเอกชนเสาชิงช้า
ช่างรังวัดเอกชนสาธุประดิษฐ์
ช่างรังวัดเอกชนซ.วัดลาดปลาดุก
ช่างรังวัดเอกชนซ.วัดศรีประวัติ
ช่างรังวัดเอกชนสมเด็จเจ้าพระยา
ช่างรังวัดเอกชนเจริญนคร
ช่างรังวัดเอกชนเพชรเกษม
ช่างรังวัดเอกชนบางรัก
ช่างรังวัดเอกชนยานนาวา
ช่างรังวัดเอกชนเอกชัย
ช่างรังวัดเอกชนกำนันแม้น
ช่างรังวัดเอกชนเทเวศน์
ช่างรังวัดเอกชนเทอดไท
ช่างรังวัดเอกชนบางขุนเทียน
ช่างรังวัดเอกชนท่าข้าม
ช่างรังวัดเอกชนบางบอน
ช่างรังวัดเอกชนสุขสวัสดิ์
ช่างรังวัดเอกชนทุ่งครุ
ช่างรังวัดเอกชนประชาอุทิศ
ช่างรังวัดเอกชนลาพร้าว
ช่างรังวัดเอกชนอนุสาวรีย์ชัย
ช่างรังวัดเอกชนซ.อารีย์สัมพันธุ์
ช่างรังวัดเอกชนอ้อมน้อย
ช่างรังวัดเอกชนอ้อมใหญ่
ช่างรังวัดเอกชนมหาชัย
ช่างรังวัดเอกชนคลองขวาง
ช่างรังวัดเอกชนบางมด
ช่างรังวัดเอกชนหนองเเขม

จำหน่ายไฟล์ PDF หนังสือสอบ ราชการ-รัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน

1.สั่งซื้อแบบไฟล์ PDF (ส่งทางอีเมล์) ?ได้รับภายใน /2-3 ชั่วโมง

2.สั่งซื้อแบบ ?หนังสือ+แถมฟรี MP3 (?ส่งฟรี Kerry)ได้รับภายใน 1-3 วัน

โทร 093-3242443

Line : @jjo8137v (พิมพ์ @ ข้างหน้าด้วย)

แชร์ข่าวนี้

50 ครั้ง

ข่าวอื่นๆ