แ่นวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อัพเดตเมื่อ : 1 Mar 2021 04:58
หน่วยงาน : ท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ.

>>>รวบรวมแนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล ทุกตำแหน่ง จากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ<<<

>>>(ออกชัวร์) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา เข้าใจง่าย ไม่สับสน แม่นยำ ออกชัวร์ๆ  

>>>(แม่นสุด) #รวบรวมแนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล ทุกตำแหน่ง  เก็งข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น  

>>>(PDF) #แนวข้อสอบท้องถิ่นเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล ทุกตำแหน่ง เนื้อหาสรุป+พร้อมเฉลยเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน 
6410A01 เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2 ความรู้เรื่องการเมืองการปกครองและการบริหารราชการ

3 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

5 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

7 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

8 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

9 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม

10 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

11 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542

12 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม

13 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่ม

14 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

15 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา

 

MP3 - พรบ ท้องถิ่น+กฎหมายท้องถิ่น 3 ฉบับ

Untitled Document

แชร์ข่าวนี้

ข่าวอื่นๆ