สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการ 77 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2564

อัพเดตเมื่อ : 1 Aug 2021 23:36
หน่วยงาน : สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการ 77 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2564


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2564


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
เงินเดือน : รายละเอียดตามไฟล์ประกาศรับสมัคร
จำนวน 9 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1)ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
2)ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางเทคนิคเภสัชกรรม
 


2. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
เงินเดือน : รายละเอียดตามไฟล์ประกาศรับสมัคร
จำนวน 33 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1)ได้รับปริญญาตรีในสาชาวิชาแพทยศาสาตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา
2)ได้รับปริญญาตรีในสาชาวิชาแพทยศาสาตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา
 


3.ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ
เงินเดือน : รายละเอียดตามไฟล์ประกาศรับสมัคร
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1)ได้รับปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสาตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน และได้รับใบอุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้นหนึ่ง หรือใไดรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม จากทันตแพทยสภา
2)ได้รับปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสาตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน และได้รับใบอุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้นหนึ่ง หรือใไดรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม จากทันตแพทยสภา และได้รับวุฒิบัตร (หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร) หรืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ของทันตแพทยสภามีที่มีกำหนดเวลาอบรมไม่น้อยกว่า 3 ปี
 


4. ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
เงินเดือน : รายละเอียดตามไฟล์ประกาศรับสมัคร
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1)ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสาตร์ และได้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาวิชาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้ใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม
2)ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสาตร์ และได้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาวิชาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้ใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม


5. ตำแหน่งนักวิชาการเวชสถิติปฏิบัติการ
เงินเดือน : รายละเอียดตามไฟล์ประกาศรับสมัคร
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหนึ่งทางเวชระเบียน


6. ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ
เงินเดือน : รายละเอียดตามไฟล์ประกาศรับสมัคร
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1)ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และได้รับใบอนุญาเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
2)ได้รับปริญญาตโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และได้รับใบอนุญาเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก


7.ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ
เงินเดือน : รายละเอียดตามไฟล์ประกาศรับสมัคร
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1)ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยศาสตร์การแพทย์ ทางเวชศาสาตร์การแก้ไขความผิดกปติของการสื่อความหมาย หรือทางความผิดปกติของการสื่อความหมาย และได้รับใบอุนญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา การแก้ไขความผิดกปติของการสื่อความหมาย
2)ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยศาสตร์การแพทย์ ทางเวชศาสาตร์การแก้ไขความผิดกปติของการสื่อความหมาย หรือทางความผิดปกติของการสื่อความหมาย และได้รับใบอุนญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา การแก้ไขความผิดกปติของการสื่อความหมาย
 


8. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
เงินเดือน : รายละเอียดตามไฟล์ประกาศรับสมัคร
จำนวน 7 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1)ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
2)ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค


9. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เงินเดือน : รายละเอียดตามไฟล์ประกาศรับสมัคร
จำนวน 22 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1)ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสาตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
2)ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสาตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 


การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้สมัครด้วยตนเองที่สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร อาคารสำนักการแพทย์ ชั้น 4 ถนนมหาจักร แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2224 9711 หรือโทร. 0 2220 7534 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2564 ในวันราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 15.00 น.
 


 
รายละเอียดเพิ่มเติม
Untitled Document

แชร์ข่าวนี้

ข่าวอื่นๆ