จำนวนผู้เล่น

555

จำนวนข้อสอบ

72

อันดับ Avatar ชื่อผู้เล่น คะแนน
1
pakaman 1,502
2
อุษา เลหนุด 940
3
ฟิตรี มะนุ 821
4
รลิน 730
5
ยุภาพร อมร 474
6
กรรณิการ์ ดอกคำ 452
7
วิรังรอง ทองจันทร์ 286
8
จันทนา 260
9
chamaiporn Nakakaew 243
10
BEN 196
11
สายน้ำ 190
12
Phakathip S. 171
13
ฐิติพันธ์ ตันติมหาสมบัติ 142
14
ปารารี ศรีอิ่นแก้ว 137
15
Mean 134
16
รัสมี วาแม 124
17
สุวนันท์ พิมูลชาติ 122
18
นางสาวสุนิภา มั่นยืน 110
19
นัทธิดา แก้วสม 109
20
Fuangfah jankrajai 109
21
วรรณนิษา ตลับเงืน 100
22
พร้อมพรรณ เงินดี 91
23
ณัชจญาภา ชายทวีป 88
24
กัญญาพัชร รุนสงค์ 86
25
สถาพร คำอินทร์ 85
26
ณัฐชา สินธุวรรณะ 84
27
ศิรินาถ วุฒิชาญ 81
28
จินตนา กาโจทย์ 80
29
จักรพล มหา 78
30
นาย ภานุพงษ์ 76
31
นางสาวเบญจมาศ รอดทิม 75
32
ทรงชัย ตุ่นฝั้น 74
33
ธนรัตน์ มาลาเวช 74
34
Nayne 73
35
dacha chanakan 71
36
Prapasinee 70
37
Maneewan 69
38
นวพร 66
39
ผุสดี ปูธิพงษ์ 66
40
ฟารีดา มูดอ 64
41
แพน 64
42
ทัศนีย์ 63
43
นุชรี กันแก้ว 63
44
น.ส.ณัฐมนต์ เฉลิมสุข 62
45
awasada 61
46
มยุรี นาคบาง 60
47
pong peng 60
48
ฐิติมา สมนา 59
49
หนึ่งฤทัย เทศารินทร์ 59
50
พัชรินทร์ โพธิ์คำพก 58